Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Muối Ngâm Chân Sinh Dược

Căn cứ Luật Tiêu Chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính Phủ, việc HTX Sinh Dược xây dựng và đã có quyết định ban hành các tiêu chuẩn áp dụng cho các sản phẩm muối thảo dược là phù hợp với quy định về trình tự công bố tiêu chuẩn áp dụng... (xem chi tiết trong bài)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận bên dưới để đặt hàng